ThienTri đã thay đổi ảnh đại diện của cô ấy
2 năm trước - Dịch

Kẻ yếu không bao giờ giúp đỡ được ai. Nếu gia đình gặp khó khăn thì họ cũng chỉ biết KHÓC!
Hãy là kẻ mạnh và bắt buộc bạn phải MẠNH.

image