Cấy implant tại Nha Khoa Việt Pháp. Bs Ngọc CK1 Rhm.