Suy nghĩ cũ + cách làm cũ sẽ tạo kết quả cũ!

? muốn có kết quả mới phải có:

Suy nghĩ mới + cách làm mới

Đúng hay rất đúng cả nhà!