Nghe đi nghe lại, ngẫm mà thấy đúng với cuộc sống này quá.