Ai cũng có ước mơ mục tiêu cao sang.
Tôi luôn học cách góp phần ủng hộ ước mơ của mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️