👉👉Nếu chúng ta chỉ biết những điều mà ai cũng biết tức là ta không biết gì hết, cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết 👍👍