Được gặp thầy Thích Huyền Diệu tại Ấn Độ. Nhớ lời thầy dặn: muốn giàu, hãy sản xuất ra thứ sản phẩm mà tất cả dân Ấn Độ muốn dùng.

image