👉👉Nếu suy nghĩ“ điều đó không thể làm được “ làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kì đồ đá , và chắc chắn để có được thành công phải luôn nỗ lực gạt bỏ suy nghĩ mình không thể làm được 🤟🤟