👉Ai là người bị vấp ngã là người đó dám liều mình , thông qua việc họ đối phó với sai lầm như thế nào chúng ta có thể đoán được họ sẽ giải quyết khó khăn như thế nào trong tương lai 💪💪