👉👉Những ai đang than thở không bao giờ có thời gian thì chứng tỏ người ấy làm được ít việc nhất và thành công ít nhất, những ai làm việc quên thời gian và giúp nhiều người nhất thì người đó thành công nhất 💪💪