- Bất kì một việc gì nếu nghĩ về nó đủ lâu, đủ nhiều, đủ mạnh thì đến đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng nó sẽ đến!
- Trên cuộc đời này bất kì điều j xảy ra đều có lý do của nó!
- Những ngôn ngữ của chúng ta mỗi ngày sẽ hình thành lên con người của chúng ta. Hãy trở thành con người mà chúng ta sẽ trở thành!
Chúc mừng những mầm non của TACOTO - Thế hệ nắm giữ vận mệnh trong tương lai!

image
image
image