Chỉ trích một người là việc không khó
Vượt lên trên sự phát xét ấy để cư sử rộng lượng , vị tha mới là điều đáng tự hào 👍👍

imageimage