Đời là cuộc đấu tranh liên tục giữa nỗi sợ hãi và khát khao làm giàu , chúng ta đi về phía nỗi sợ hãi và bị nó chi phối chắc chắn sự giàu có sẽ xa lánh chúng ta !!