Bạn ý đang luyện giọng để trở thành doanh nhân nhí của tập đoàn #Tacoto . Chưa biết gọi mẹ mà chỉ biết luyện vì sáng nào bố và mẹ cũng đều luyện nên bạn ấy đã thuộc luôn!