Nếu con gái mà quá hoàn hảo
Thì trong gói hảo hảo đã có con tôm🤪🤪🤪

imageimage