Cuộc sống luôn thay đổi con người cũng vậy nhưng hãy thay đổi nhưng cái xấu trong tà còn cái tốt thì đừng cố thay đổi