Trước giờ khi bán hàng toàn chỉ giới Thiệu sản phẩm cho khách hàng để họ thấy tốt thấy hay họ mua chứ ko giáo dục cho họ kiến thức về những vấn đề họ quan tâm và chưa được biết. Bài học rút ra trước khi bán hàng phải giáo dục cho khách hàng mơi bán hàng và sau đó vacine cho khách hàng những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình điều trị sau đó vacine từng khâu một bằng hình ảnh video

image