Bạn ấy còn nhận được nhiều bài học hơn cả mẹ!
Đánh máy cứ thoăn thoắt ý ạ!