Người là niềm tin tất thắng
Người là ngọn đuốc của non sông
Người là kim chỉ nam cho mọi hành động
Người là tinh thần bất diệt cho thế hệ mai sau
Người là niềm tin cho đất Việt ngàn đời
cám ơn người vì chúng con có được ngày hôm nay.
chúc mừng sinh nhật CHủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

image