NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Mỗi người đều được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

#Bầu_cử_2021
#Quyền_công_dân

image