Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!