Công tác chuẩn bị chào đón bóng đá Việt Nam cũng có vẻ tốn kém wa ta!