Có con gái thật là tuyệt!
Bạn ấy nghiên cứu tiktok thay cho mẹ!