Mong người giấc ngủ ngon,
Đêm đến được an lành,
Có mơ thì thấy Phật,
Được phúc lạc trong lành...🍀

image