Ko ai có thể làm bạn buồn nếu bạn KHÔNG CHO PHÉP. Nếu bạn cho phép thì tự chịu trách nhiệm thôi.
Vui lên nào, đời ngắn lắm

image