𝚅𝚒̀ 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚊̀ ₫𝚎̂́𝚗 ....

#𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜𝐦𝐲̃𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦𝐓𝐞̂́𝐁𝐚̀𝐨𝐆𝐨̂́𝐜

#????????????????

#𝐏𝐡𝐮̣𝐜𝐡𝐨̂̀𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮𝐭𝐫𝐢̣𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡𝐥𝐢́𝐯𝐞̂̀𝐝𝐚
#????̂̉?????? #??́? #??̣? #??̂̃ #??̣? #𝐋𝐂𝐋 #𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠 #??̂́??̀???̂́?
#𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠𝐍𝐠𝐨̣𝐜𝐒𝐩𝐚

image