Chào buổi sáng với ca mí cắt full cho e gái mí mắt k đều và nhược cơ. Cắt xong nếp mí siêu mảnh đẹp, k hề xưng tím ❤️
Đc đội ngũ chuyên gia, bác sỹ bên Dung Trần vừa thực hiện xong !!!

#𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧_𝐠𝐢𝐚_𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦_𝐦𝐲̃_𝐃𝐮𝐧𝐠_𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧
#𝐂𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢_𝐬𝐩𝐚_𝐥𝐚̀𝐦_đ𝐞̣𝐩_𝐮𝐲_𝐭𝐢́𝐧
#𝐇𝐞̣̂_𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_𝐬𝐩𝐚_𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧_𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠_𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠_𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮_𝐭𝐨𝐚̀𝐧_𝐪𝐮𝐨̂́𝐜
#𝐑𝐨𝐱𝐚𝐧𝐚_𝐋𝐮𝐱𝐲𝐫𝐲_𝐬𝐩𝐚
#𝐏𝐚𝐬𝐢𝐚_𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲
#𝐋𝐚𝐠𝐚_𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲_𝐒𝐩𝐚
#𝐄𝐃𝐔_𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲_𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲
#𝐆𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨_𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲_𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧
#???_?????????????

image