Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧. 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡..!

#Đà_Lạt_2021

image