𝐂𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 , 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠

image