5 Yếu tố then chốt của 1 Leader
1. Phát triển bản thân
2. Tư duy
3. Kết nối
4. Dẫn dắt(Lãnh đạo)
5. Sứ mệnh

Coach CCMP ngày 2/3/2022

image