HỌC phải đi đôi với HÀNH.
Lớp của tớ dậy là đi song song luôn đấy.

Khóa tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 02-06/04/2022
Khóa tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12-17/04/2022