Lên bản thấy cảnh này , thật thương em , mới có 3 tuổi thôi mà ....