Cảm ơn tất cả những người dù tốt hay chưa tốt đã ảnh hưởng tới cuộc đời của Việt Cường.

image