Mỗi ngày mới là một trải nghiệm mới từ những buổi coat ching của BTB cứ dần đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...và có những điều "chúng ta phải chấp nhận và có những điều chúng ta được đón nhận"bằng giá trị của cuộc sống mà chúng ta tạo ra... Hãy chọn và hành động để tạo ra kết quả

image