Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn hay tương tác.
Cosching mind set day 21

image