Biết ơn những con người đã đến đã đồng hành.

image