Người thì thích chiều hoàng hôn buông
Em thì thích chiều buồn hôn anh ?

image