Không quan trọng việc bạn đi chậm bao lâu... Miễn là đừng bao giờ dừng lại ?

image