Nhật ký ngày 30/10/20

Tôi viết lên trang Nhật ký của chính tôi

4h40-5h40: đọc câu thần chú và hoàn thiện quy tắc 20x20x20
5h40- 3h45 sáng hôm có hôm sau đi Hà Nội họp đôi tác Cl

17 Lượt xem