KẾ HOẠCH NGÀY 03.11.2020

kế hoạch đưa tôi đến mọi ước mơ

5-7h: Đọc câu thần trú, hoàn thành quy tắc 20x20x20.

7-8h: Hoàn thành công việc trên cơ quan.

8-11h30: Hoàn thành các thông tin đưa vào trang giao dịch đất đai.

11h30-14h: Ăn, ngủ.

14h-17h: Hoàn thành các thông tin đưa vào trang giao dịch đất đai.

17h-21h: Đón vợ từ ba chẽ về Bình Liêu.

21h-23h: Hoàn thành các thông tin đưa vào trang giao dịch đất đai, viết nhật ký.

1 Lượt xem