KẾ HOẠCH NGÀY 12.11.2020

Kế hoạch đưa tôi đi đến mọi nơi tôi muốn

  1. 5-7h: Đọc câu thân chú, hoàn thành Quy tắc 20x20x20.
  2. 7-8h: Chuẩn bị đi làm.
  3. 8-9h: Lên kế hoạch tuyển người.
  4. 9-12h: Hoàn thiện quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng cho chú Lồng.
  5. 12-14h: Ăn, ngủ và nghe bài giảng của thầy robin sharma.
  6. 14h-16h30: Tiếp tục hoàn thiện hoàn ứng cho chú Lồng.
  7. 16h30-19h30: Đi Ba Chẽ.
  8. 19h30 -21h: Làm đẹp.
  9. 21-24h: hành động tuyển đổi tác, viết nhật ký, viết các trải nghiệm.
1 Lượt xem