Điều khoản Sử dụng & Chính sách Bảo mật

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TACOTO
A - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội Tacoto (“Dịch vụ”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Mạng Xã Hội Tacoto này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng xã hội Tacoto. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.
 2. Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Tacoto (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Tacoto”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận này.
 3. Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:
  • Nếu bạn muốn định danh tài khoản, bạn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân (“Giấy tờ tùy thân”), ngày cấp, nơi cấp của Giấy tờ tùy thân, và chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này;
  • Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi có hệ thống kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên Mạng xã hội Tacoto theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.
 4. Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (“Thông tin SHTT”), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (“Giấy phép SHTT”). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên Mạng xã hội Tacoto.
 5. Khi chia sẻ Thông tin lên Mạng xã hội Tacoto, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái Tacoto thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

 1. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 2. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 3. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 4. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 5. Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của Tacoto thuộc quyền quản lý của Tacoto khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tacoto.
 6. Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN

 1. Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 2. Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.
 3. Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.
 4. Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.
 5. Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 6. Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 7. Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái Tacoto thuộc quyền quản lý của Tacoto khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tacoto.
 8. Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 9. Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 4. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI Tacoto

 1. Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.
 3. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
 4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 5. Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 6. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.
 7. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 8. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 10. Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 11. Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

 1. Cản trở trái phép hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 2. Cản trở trái phép việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 3. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 4. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 5. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của Tacoto.
 6. Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 7. Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 8. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.
 9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Tacoto và/hoặc các dịch vụ của Tacoto dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 10. Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không tuân thủ theo thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ và chính sách quảng cáo của Tacoto.
 11. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Mạng xã hội Tacoto.
 12. Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

ĐIỀU 6. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI Tacoto

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.
 2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Bạn được quyền tặng cho tài khoản Mạng xã hội Tacoto của mình cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Thỏa thuận này.
 4. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội Tacoto. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được Tacoto sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên Mạng xã hội Tacoto và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 5. Được quyền yêu cầu Tacoto cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

ĐIỀU 7. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI Tacoto

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Tacoto, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.
 2. Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên Mạng xã hội Tacoto bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Tacoto về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ https://tacoto.vn/contact-us.
 4. Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Mạng xã hội Tacoto, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem Thông tin nào trên Mạng xã hội Tacoto thích hợp cho con của bạn hoặc người được bạn giám hộ. Tương tự, nếu bạn là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xác định xem liệu rằng Thông tin mà bạn sử dụng/truy cập trên Mạng xã hội Tacoto có phù hợp với bạn hay không.
 5. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về Thông tin do bạn chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên Mạng xã hội Tacoto, mạng Internet, mạng viễn thông.
 6. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Tacoto trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Tacoto.
 7. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Thỏa thuận này.
 8. Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8. QUYỀN CỦA Tacoto

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Tacoto có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, Tacoto có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, Tacoto có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.
 2. Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì Tacoto có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn trong 01(một) ngày, 03(ba) ngày, hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Trong trường hợp bạn vi phạm nhiều lần, Tacoto sẽ khóa tài khoản của bạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, hoặc hơn tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm
 3. Khi Tacoto phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Thỏa thuận này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Tacoto và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, Tacoto có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Thỏa thuận này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM CỦA Tacoto

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của Tacoto theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Thỏa thuận này, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Mạng xã hội Tacoto và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

ĐIỀU 10. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Tacoto sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà Tacoto cho là hợp lý.
 3. Nếu có khiếu nại về Thông tin bị xem là vi phạm và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ https://tacoto.vn/contact-us

ĐIỀU 11. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

 1. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của Tacoto liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. Tacoto cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

ĐIỀU 12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

ĐIỀU 13. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tacoto, phải được gửi tới Tacoto trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của Tacoto theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Tacoto, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.
 3. Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và người sử dụng khác trên Mạng xã hội Tacoto hoặc giữa bạn với Tacoto, bạn có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới Tacoto tại địa chỉ https://hotro.Tacoto.vn
 4. Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Tacoto là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.

ĐIỀU 15. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

 1. Bạn đồng ý loại trừ Tacoto khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Tacoto, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Tacoto, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.


B - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


ĐIỀU 16. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Mạng xã hội Tacoto yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.
 2. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Chúng tôi được bạn chấp thuận;
  • Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba và bạn đồng ý để Tacoto cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đó;
  • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ Tacoto liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
 4. Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của Tacoto để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

ĐIỀU 17. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N TRÊN MẠNG XÃ HỘI TACOTO

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội Tacoto nằm trong khả năng của chúng tôi. Trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc có sự tác động từ các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ.

ĐIỀU 18. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của Tacoto. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của Tacoto cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 2. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của Tacoto vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

ĐIỀU 19. BẢO LƯU QUYỀN XỬ LÝ THÔNG TIN

 1. Tại các khu vực được phép chia sẻ Thông tin, bạn có thể chia sẻ Thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Thông tin chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Thông tin chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
 2. Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Thông tin do người sử dụng chia sẻ nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Thông tin chia sẻ cho phù hợp với Thỏa thuận này và các quy định pháp luật Việt Nam. Nếu những Thông tin do người sử dụng chia sẻ không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Thông tin đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.
 3. Việc xử lý Thông tin chia sẻ của chúng tôi tuân thủ theo các quy trình, chính sách dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích của bạn cũng như các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm xử lý Thông tin chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 20. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các điều khoản tại Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên Mạng xã hội Tacoto.

ĐIỀU 21. HIỆU LỰC

 1. Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản Mạng xã hội Tacoto.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực.