BiOn TV Cover Image
BiOn TV Profile Picture
BiOn TV
@BionTv
7 người thích

Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực sai!

Nếu bạn không thể bay vậy thì hãy chạy.
Nếu bạn không thể chạy hãy đi bộ,
Nếu bạn không thể đi bộ hãy lê từng bước
Dù bạn làm gì thì hãy nhớ tiến về phía trước.

  • Giới thiệu
  • Kết Nối Thành Công !